KANUNLAR

Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
Hafta Tatili Hakkında Kanun
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Giğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
İş Mahkemeleri Kanunu
Harcırah Kanunu
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun
Öğle Dinlenmesi Kanunu
Sosyal Sigortalar Kanunu
Tebligat Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Deniz İş Kanunu
İş Kanunu
Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Çevre Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun

Maden Kanunu
Mesleki Eğitim Kanunu (1)(2)(3)(4)
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
İşsizlik Sigortası Kanunu
Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasınadair Kanun
İş Kanunu
Türkiye İş Kurumu Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Dernekler Kanunu
Kabahatler Kanunu
Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
Çocuk Koruma Kanunu
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun

İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ KURUMLAR
REKLAM ALANI
DUYURULAR
web sitemiz yayına girdi - 17.08.2016
REKLAM ALANI